3 شهردهلی – آگرا – جیپور که در نقشه هندوستان به شکل رئوس یک مثلث واقع شده اند.یشنهاد گردشگری را از جیپور شروع می کنیم ، با آگرا ادامه می دهیم و توضیحات مفصل تر به دهلی ، پایتخت هندوستان اختصاص پیدا خواهد کرد ...